જાહેર વહીવટ

જાહેર વહીવટ

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled
 • 10000
Tags:
aCourse Content

1 sections • 15 lectures • 15h 58m total length
L1. જાહેર વહીવટ - પ્રસ્તાવના
72min
L2 જાહેર વહીવટના તબક્કાઓ અને વિકાસ

L2 જાહેર વહીવટના તબક્કાઓ અને વિકાસ

57min
L3. LPM અને તુલનાત્મક અભ્યાસ
66min
L4. તુલનાત્મક અભ્યાસ -2
64min
L5 - સંગઠનના અભિગમ
80min
L6. કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર
72min
L7.લોકપાલ અને લોકાયુક્ત
62min
L8. લોકાયુક્ત
61min
L9.સુશાસન અને ઇશાસન - 1
64min
L10. સુશાસન અને ઇશાસન - 2
66min
L11 ઇશાસન
64min
L12 જાહેર સેવાઓ
61min
L13 જાહેર સેવાઓ 2
50min
L14 Rajya nu sachivalay & niyamankari sanstha part1
51min
L15-નિયમનકારી સંસ્થા - ભાગ 2
68min

Requirements

 • જાહેર વહીવટ

Description

જાહેર વહીવટ

Recently Added Courses

blog
Last Updated 15th October 2023
 • 0
 • 5000
 • 10000
blog
Last Updated 14th April 2023
 • 0
 • 5000
blog
Last Updated 25th February 2024
 • 0
 • 5000

About the Instructor

instructor
About the Instructor