અર્થશાસ્ત્ર

અર્થશાસ્ત્ર

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled
 • 10000
Tags:
sCourse Content

1 sections • 20 lectures • 17h 24m total length
L1 પ્રસ્તાવના
44min
L2 રાષ્ટ્રીય આવકના ખ્યાલો,આયોજન પંચ

L2 રાષ્ટ્રીય આવકના ખ્યાલો , આયોજન , આયોજન પંચ અને એનડીસી

54min
L3 પંચવર્ષીય આયોજનો અને નીતિ આયોગ
49min
L4 બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ કટોકટી

L4 બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ કટોકટી , એલપીજી સુધારાઓ,જમીન સુધારણાઓ ,હરિત ક્રાંતિ અને જાહેર વિસ્તરણ વ્યવસ્થા

63min
L5 એપીએમસી , ઈ-નામ

L5 એપીએમસી , ઈ-નામ અને તાજેતરના સુધારાઓ

42min
L6 રાષ્ટ્રીય અન્ન સુરક્ષા કાયદો

L6 રાષ્ટ્રીય અન્ન સુરક્ષા કાયદો , ટકાઉ ખેતી નીતિ અને જૈવિક ખેતી માટેની નીતિ

63min
L7 ખાસ ઔધ્યોગિક વિસ્તાર

L7 ખાસ ઔધ્યોગિક વિસ્તાર , વિદેશ વ્યાપાર નીતિ - 2015 -2020 અને ડબલ્યુટીઓ

42min
L8 વર્લ્ડ બેન્ક , આંતરમાળખું

L8 વર્લ્ડ બેન્ક , આંતરમાળખું , રસ્તાઓ , હર્વાઈમાગો અને બંદરો

57min
L9 આંતરિક જળમાર્ગો , સ્માર્ટ સિટી

L9 સાગરમાલા પરરયોજના, આંતરિક જળમાર્ગો , વીજળી . પાણી , એલપીજી અને સ્માર્ટ સિટી

57min
L10 ડિજિટલ ભારત

L10 ડિજિટલ ભારત અને સામાજિક અસરોની આકારણી

54min
L11 વસ્તી ગણતરી – 2011
52min
L12 ગુજરાત વસ્તી ગણતરી – 2011

L12 ગુજરાત વસ્તી ગણતરી – 2011 અને બેરોજગારી

57min
L13 ગરીબી અને તેના ખ્યાલો

L13 ગરીબી અને તેના ખ્યાલો અને વિકાસ ના નિર્દેશાંકો

52min
L14 આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન

L14 ઈઝ ઓફ ડૂઇંગ બિસનેસ ઇંડેક્સ અને જળ જીવન મિશન અને આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન

48min
L15 15મુ નાણાં પંચ ( રિપોર્ટ )
51min
L16 નાણાં અને બૅન્કિંગ અને એમએસએમઇ
51min
L17 ફુગાવો , નીતિઓ અને કરોના પ્રકારો
53min
L18 કરના દરો - 2020 , જીએસટી , બજેટ

L18 કરના દરો - 2020 , જીએસટી , બજેટ , બજેટના પ્રકારો અને નાણાકીય ખાધ્યના પ્રકારો

52min
L19 કેન્દ્રીય બજેટ - 2020-21

L19 કેન્દ્રીય બજેટ - 2020-21 અને સીધું વિદેશી રોકાણ નીતિ (સુધારેલ)

48min
L20 ગુજરાત આર્થિક સર્વેક્ષણ – 2019 - 20

L20 ગુજરાત આર્થિક સર્વેક્ષણ – 2019 - 20

55min

Requirements

 • અર્થશાસ્ત્ર

Recently Added Courses

blog
Last Updated 15th October 2023
 • 0
 • 5000
 • 10000
blog
Last Updated 14th April 2023
 • 0
 • 5000
blog
Last Updated 25th February 2024
 • 0
 • 5000

About the Instructor

instructor
About the Instructor