ગુજરાતી વ્યાકરણ અને લેખન

ગુજરાતી વ્યાકરણ અને લેખન

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled
 • 10000
Tags:
xCourse Content

1 sections • 13 lectures •
પ્રસ્તાવના - અલંકાર
min
છંદ
min
વિભક્તિ અને સમાસ
min
સંજ્ઞા,વિશેષણ,કૃદંત અને નિપાત

સંજ્ઞા, સર્વનામ, વિશેષણ, ક્રિયાવિશેષણ, કૃદંત અને નિપાત

min
વાક્ય ,તેના પ્રકારો, ક્રિયાપદ

વાક્ય અને તેના પ્રકારો અને ક્રિયાપદ

min
સંધિના નિયમો
min
વાક્યશુદ્ધિ અને ભાષાશુદ્ધિ
min
અનુસ્વારના અને જોડણીના નિયમો

અનુસ્વારના નિયમો અને જોડણીના નિયમો

min
નિબંધ અને વિચારવિસ્તાર
min
સંક્ષેપીકરણ અને અહેવાલલેખન
min
નિવેદનો અને પત્રલેખન

ઔપચારિક ભાષણો પ્રચાર માધ્યમો માટેના નિવેદનો અને પત્રલેખન

min
ચર્ચાપત્ર દ્રશ્ય આલેખન
min
સંવાદકૌશલ્ય અને અનુવાદ
min

Requirements

 • ગુજરાતી વ્યાકરણ અને લેખન

Description

ગુજરાતી વ્યાકરણ અને લેખન

Recently Added Courses

blog
Last Updated 14th April 2023
 • 0
 • 5000
blog
Last Updated 6th February 2023
 • 0
 • 5000
blog
Last Updated 6th February 2023
 • 0
 • 5000
blog
Last Updated 18th September 2022
 • 0
 • 10000

About the Instructor

instructor
About the Instructor