ભારતનું બંધારણ

ભારતનું બંધારણ

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled
 • 10000
Tags:
aCourse Content

1 sections • 22 lectures • 23h 26m total length
L1 ભારતનું બંધારણ પરિચય અને ઇતિહાસ

L1 ભારતનું બંધારણ પરિચય અને ઇતિહાસ

36min
L2 બંધારણ ઇતિહાસ
39min
L3 બંધારણ ઇતિહાસ
55min
L4 બંધારણસભાની રચના
56min
L5 આમુખ
77min
L6 પરિશિષ્ટો અને ભાગ 1 - સંઘ

L6 પરિશિષ્ટો અને ભાગ 1 - સંઘ અને તેનું રાજ્યક્ષેત્ર

66min
L7 નાગરિકતા
74min
L8 મૂળભૂત અધિકારો
44min
L9 મૂળભૂત અધિકારો - ભાગ ૨
71min
L10

L10 રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો અને મૂળભૂત ફરજો

55min
L11 રાષ્ટ્રપતિ
68min
L12 ઉપરાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન અને AGI
57min
L13 સંસદ
62min
L14. મંત્રીમંડળ અને સંસદીય પ્રક્રિયા
86min
L15.બજેટ અને સંસદીય સમિતિ
77min
L16. કટોકટીની જોગવાઇઓ
72min
L17.સર્વોચ્ય અદાલત
70min
L18. પંચાયતી રાજ
59min
L19 પંચાયતી રાજ ભાગ 2
62min
L20.બંધારણીય સંસ્થા-ચૂંટણી પંચ,

L20.બંધારણીય સંસ્થા-ચૂંટણી પંચ, સંઘ લોક સેવા આયોગ

70min
L21.રાજ્ય લોક સેવા આયોગ
73min
L22. ઉચ્ચ ન્યાયાલય અને રાજયપાલ
77min

Requirements

 • ભારતનું બંધારણ

Description

ભારતનું બંધારણ

Recently Added Courses

blog
Last Updated 14th April 2023
 • 0
 • 5000
blog
Last Updated 6th February 2023
 • 0
 • 5000
blog
Last Updated 6th February 2023
 • 0
 • 5000
blog
Last Updated 18th September 2022
 • 0
 • 10000

About the Instructor

instructor
About the Instructor