ભૂગોળ

ભૂગોળ

  • No Rating
  • (0 Reviews)
  • 0 User Enrolled
  • 10000
Tags:
ssCourse Content

3 sections • 43 lectures • 37h 12m total length
L1 સૂર્યમંડળના ભાગરૂપ પૃથ્વી

L1 સૂર્યમંડળના ભાગરૂપ પૃથ્વી અને પૃથ્વીની ગતિ - ભૂગોળ

 
48min
L2 અક્ષાંશ અને રેખાંશ - ભૂગોળ
52min
L3 ઋતુઓ, પૃથ્વીની આંતરિક સંરચના

L3 ઋતુઓની વિભાવના અને પૃથ્વીની આંતરિક સંરચના - ભૂગોળ

60min
L4 . ભૂવૈજ્ઞાનિક સમયમાપક્રમ

L4 પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ, ઉત્ક્રાંતિ અને ભૂવૈજ્ઞાનિક સમયમાપક્રમ

58min
L5 ખડકો,તેના પ્રકાર અને લાક્ષણિકતાઓ

L5 ખડકો,તેના પ્રકાર અને લાક્ષણિકતાઓ

53min
L6 ભૂમિસ્વરૂપો અને પર્વતો
50min
L7.ભૂકંપ -

L7.ભૂકંપ - વેગનરનો ખંડપ્રવહનનો સિદ્ધાંત,ભૂ-તક્તિ સંચલન સિદ્ધાંત

44min
L8 જ્વાળામુખી ભૂગોળ
51min
L9 મેદાન અને ઉચ્ચપ્રદેશ
14min
L10 ધોવાણ અને નિક્ષેપણ
39min
L11 - નદી દ્વારા રચાતા ભૂમિ સ્વરૂપો

L11 - નદી દ્વારા રચાતા ભૂમિ સ્વરૂપો - ભૂગોળ

70min
L12 - હિમનદી દ્વારા રચાતા ભૂમિ સ્વરૂપો

L12 - હિમનદી દ્વારા રચાતા ભૂમિ સ્વરૂપો - ભૂગોળ

45min
L13. પવનથી રચાતા ભૂમિઆકારો

L13. પવનનું કાર્ય અને તેનાથી રચાતા ભૂમિઆકારો

50min
L14 ભૂમિગત જળ તથા સમુદ્ર મોજાં

L14 ભૂમિગત જળ તથા સમુદ્ર મોજાંનું કાર્ય અને તેનાથી રચાતા ભૂમિઆકારો

58min
L15 વાતાવરણનું બંધારણ

L15 વાતાવરણનું બંધારણ, હવામાન અને આબોહવા

54min
L16. સૂર્યાઘાત,હવાનું તાપમાન અને દબાણ

L16. સૂર્યાઘાત,હવાનું તાપમાન અને દબાણ

63min
L17.વાતાવરણનું દબાણ અને પવનો

L17.વાતાવરણનું દબાણ અને પવનો

78min
L18.પવનોના પ્રકાર

L18.પવનોના પ્રકાર વાયુ સમુચ્ચય અને વાતાગ્ર

60min
L19. વાતાવરણનો ભેજ
60min
L20.વર્ષણ અને વાતાવરણના તોફાનો

L20.વર્ષણ અને વાતાવરણના તોફાનો

60min
L21. મહાસાગરોનાં વિસ્તાર અને વિતરણ

L21. મહાસાગરોનાં વિસ્તાર અને વિતરણ

50min
L22 સમુદ્રતળનું ભુપૃષ્ઠ
50min
L23.સમુદ્રો, અખાત અને સામુદ્રધુનીઓ

L23.સમુદ્રો, અખાત,ઉપસાગર અને સામુદ્રધુનીઓ

68min
L24 સમુદ્રજળનું બંધારણ અને ક્ષારતા

L24 સમુદ્રજળનું બંધારણ, તાપમાન અને ક્ષારતા

37min
L25.સમુદ્રમોજા અને ભરતી ઓટ
40min
L26 સમુદ્રપ્રવાહ
54min
L27. ભારતનું સ્થાન અને હિમાલય

L27. ભારતનું સ્થાન,સીમા,વિસ્તાર અને હિમાલય

41min
L28.ઉત્તરનાં મેદાનો, ઉચ્ચપ્રદેશ

L28.ઉત્તરનાં મેદાનો, દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચપ્રદેશ

54min
L29. તટીય મેદાનો, દ્વીપસમૂહો, રણપ્રદેશ

L29. ભારતના તટીય મેદાનો, ભારતના દ્વીપસમૂહો, રણપ્રદેશ

24min
L30.ભારતનું નદીતંત્ર-1
34min
L31 ભારતનું નદીતંત્ર 2
40min
L32 ભારતની આબોહવા
49min
L33 ભારતની જમીનો,કુદરતી વનસ્પતિ

L33 ભારતની જમીનોનું વર્ગીકરણ,કુદરતી વનસ્પતિ

39min
L34 ભારત કૃષિ
30min
L35 ભારત મુખ્ય સિંચાઇ યોજનાઓ

L35 ભારત મુખ્ય સિંચાઇ યોજનાઓ

34min
ગુજરાત નું ભૂગોળ - ભાગ 1
46 minmin
ગુજરાત નું ભૂગોળ - ભાગ ૨
70 minmin
ગુજરાત નું ભૂગોળ - ભાગ ૩
85 minmin
ગુજરાત નું ભૂગોળ - ભાગ ૪
70 minmin
ગુજરાત નું ભૂગોળ - ભાગ ૫
59 minmin
ગુજરાત નું ભૂગોળ - ભાગ ૬
90 minmin
ગુજરાત નું ભૂગોળ - ભાગ ૭
72 minmin
ગુજરાત નું ભૂગોળ - ભાગ ૮
29 minmin

Requirements

  • ભૂગોળ

Description

ભૂગોળ

Recently Added Courses

blog