વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled
 • 10000
Tags:
aCourse Content

1 sections • 12 lectures • 10h 44m total length
પ્રસ્તાવના
51min
રોજબરોજના જીવનમાં વિજ્ઞાન

રોજબરોજના જીવનમાં વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી , વૈજ્ઞાનિકો અને સંસ્થાઓ

54min
માહિતી અને સંદેશાવ્યવહાર તકનીક

માહિતી અને સંદેશાવ્યવહાર તકનીક

52min
IOT અને સાઇબર સિક્યોરિટી ક્રાઇમ

IOT અને સાઇબર સિક્યોરિટી ક્રાઇમ

53min
સાઇબર સિક્યુરિટી,ઇ ગવર્નન્સ

સાઇબર સિક્યુરિટી નીતિઓ અને ઇ ગવર્નન્સ

48min
ISRO
58min
DRDO
56min
ઊર્જા નીતિ
56min
ભારતની પરમાણુ નીતિ

ભારતની પરમાણુ નીતિ અને અણુશક્તિ કાર્યક્રમ

47min
પર્યાવરણ વિજ્ઞાન
53min
જૈવ ભૂ રાસાયણિક ચક્રો, પ્રદૂષણ

જૈવ ભૂ રાસાયણિક ચક્રો અને બાયોટેક્નોલોજી પ્રદૂષણ

54min
નેનો ટેક્નોલોજી

નેનો ટેક્નોલોજી , પર્યાવરણીય કાયદા અને નીતિ [ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ]

62min

Requirements

 • વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી

Description

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી

Recently Added Courses

blog
Last Updated 14th April 2023
 • 0
 • 5000
blog
Last Updated 6th February 2023
 • 0
 • 5000
blog
Last Updated 6th February 2023
 • 0
 • 5000
blog
Last Updated 18th September 2022
 • 0
 • 10000

About the Instructor

instructor
About the Instructor