સાંસ્કૃતિક વારસો

સાંસ્કૃતિક વારસો

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled
 • 10000
Tags:
aCourse Content

2 sections • 16 lectures • 13h 28m total length
L1 પરિચય ગુજરાતની હસ્તકળા
53min
L2 મેળાઓ
60min
L3 ગુજરાતનાં લોકનૃત્યો
50min
L4.ગુજરાતનાં શિલ્પો સ્થાપત્યો 1

L4 ગુજરાતનાં શિલ્પો સ્થાપત્યો તીર્થસ્થાનો પર્યટનસ્થળો 1

50min
L5 .ગુજરાતનાં શિલ્પો સ્થાપત્યો 2

L5 ગુજરાતનાં શિલ્પો સ્થાપત્યો તીર્થસ્થાનો પર્યટનસ્થળો 2

55min
L6 .ભારતીય સંત પરંપરા

L6 ભારતીય સંત પરંપરા અને તેનો લોકમાનસ પર પ્રભાવ

48min
L7 આદિવાસી સંસ્કૃતિ, સંગ્રહાલયો

L7 આદિવાસી સંસ્કૃતિ, સંગ્રહાલયો

48min
L8 ગુજરાતી ભાષા બોલીઓ

L8 ગુજરાતી ભાષા બોલીઓ સાહિત્ય સાહિત્યકારો લોકનાટક ભવાઇ

55min
L1 ભારતીય શિલ્પ અને સ્થાપત્ય 1

L9 ભારતીય શિલ્પ અને સ્થાપત્ય 1 સિંધુખીણ કળા મૌર્યકળા અનુમૌર્યકળા ગાંધાર મથુરા અમરાવતી શિલ્પ શૈલીઓ

45min
L2 ભારતીય શિલ્પ અને સ્થાપત્ય 2

L10 ભારતીય શિલ્પ અને સ્થાપત્ય 2 ભારતીય મંદિર સ્થાપત્યો

45min
L3 ભારતીય શિલ્પ અને સ્થાપત્ય 3

 ભારતીય શિલ્પ અને સ્થાપત્ય 3 સલ્તનતકળા મુઘલકળા આધુનિકકળા ભારતીય સંગીત

55min
L4 ભારતીય સંગીત શાસ્ત્રીય નૃત્યો

L4 ભારતીય સંગીત શાસ્ત્રીય નૃત્યો

44min
L5 કઠપૂતળીના પ્રકારો
50min
L6 ભારતીય ચિત્રકળા
50min
L7 ભારતીય સાહિત્ય
52min
L8 શાસ્ત્રીય ભાષાઓ

L16 શાસ્ત્રીય ભાષાઓ ભારતીય રંગભૂમિ થિયેટર

48min

Requirements

 • સાંસ્કૃતિક વારસો

Description

સાંસ્કૃતિક વારસો

Recently Added Courses

blog
Last Updated 14th April 2023
 • 0
 • 5000
blog
Last Updated 6th February 2023
 • 0
 • 5000
blog
Last Updated 6th February 2023
 • 0
 • 5000
blog
Last Updated 18th September 2022
 • 0
 • 10000

About the Instructor

instructor
About the Instructor