ગણિત

ગણિત

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled
 • 10000
Tags:
aCourse Content

1 sections • 20 lectures • 18h 20m total length
સંખ્યા જ્ઞાન, સંખ્યાવ્યવસ્થા
59min
ગુ સા અ અને લ સા અ
63min
અપૂર્ણાંક,વર્ગ,ઘન,વર્ગમૂળ,ઘનમૂળ

અપૂર્ણાંક,વર્ગ,ઘન,વર્ગમૂળ,ઘનમૂળ

79min
બીજગણિતની ભૂમિકા અને સાદુંરૂપ
54min
ટકાવારી
50min
સરેરાશ
43min
ગુણોત્તર -પ્રમાણ, હિસ્સો
58min
નફોખોટ
51min
સાદું વ્યાજ અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ
102min
કામ, સમય, મહેનતાણું અને ભાગીદારી

કામ, સમય, મહેનતાણું અને ભાગીદારી

61min
અંતર અને સમય
69min
શ્રેણી અને આંકડાશાસ્ત્ર
50min
કેલેન્ડર
55min
ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિ
preview min
ઘનફળ અને જથ્થો
75min
ક્રમચય અને સંચય
60min
સંભાવના
45min
ઉંમર સંબધિત પ્રશ્નો

રૈખિક સમીકરણ અને ઉંમર સંબધિત પ્રશ્નો

52min
તાર્કિક વેન આકૃતિ
40min
ઘડિયાળ
34min

Requirements

 • ગણિત

Description

ગણિત

Recently Added Courses

blog
Last Updated 14th April 2023
 • 0
 • 5000
blog
Last Updated 6th February 2023
 • 0
 • 5000
blog
Last Updated 6th February 2023
 • 0
 • 5000
blog
Last Updated 18th September 2022
 • 0
 • 10000

About the Instructor

instructor
About the Instructor